Home
Home
Register
Login

Resources
Forum


rssywg-3dtext

Category:script
Author:MartinPanZycia
Downloads:41
Rate:You need to be logged in to vote
Rating:None (0)
Description:
Zarazem jednak uważał Norwid, że artysta jest rzemieślnikiem: ma pracować, organizować wyobraźnię, być architektem słowa - a to nie to samo co romantyczne natchnienie.
Rola poety - to szukać prawdy, walczyć ze złem, pracować.
Poezja jest „praktycznością”, musi spełniać cele utylitarne, musi spełniać cele utylitarne, musi być wojownikiem o prawdę.
Poezja może być oryginalna, intelektualna, lecz nie oderwana od świata.
Wiersz = myśl + figura.
Sens trzeba jeszcze umieć ukazać w określonej figurze retorycznej, budowie strof, skrócie myślowym. Do tego dochodzą:
- teoria patosu powszedniości - to znaczy, że powszedniość, czyli sprawy zwykłe i codzienne, nawet nijakie i niepozorne także posiadają swój „patos”, w poezji nabierają istotnego znaczenia;
- potępienie „śliczności” w poezji - efektów tylko malarskich, tylko literackich i często estetycznych.
Istota poezji jest myśl.
Swoje postulaty dotyczące poezji, sztuki i artysty zawarł Norwid w „Promethidionie” - traktacie dydaktycznym, podejmującym zagadnienia estetyki i literacką dyskusję o sztuce. Cel traktatu: określić nowe pojmowanie sztuki, jej roli i roli poety.
Nowatorstwo i oryginalność tej poezji uderza w każdym z wierszy.
Ta poezja jest inna, dziwna, chropowata, utrudniona - nawet na tle romantycznym.
Mimo to, ma jakiś specyficzny urok, piękno słów, znaczenie każdego wersu, siłę metafory. Na czym polega?
Norwid dba o wartość słowa - nie ma słów zbędnych, wielosłowia czy licznych określników. Przeciwnie, jedno słowo nieraz niesie wiele znaczeń;
Metafora - mnogość skrótów myślowych, poszukuje przenośni jak najbardziej treściwych;
Neologizmy i własne znaczenia słów. Gdy nie wystarcza znaczeń i słów już istniejących, tworzy nowe;
---------------------------------------------------
ENG:Ola poet - is to seek the truth, fight evil, work.
Poetry is "practical", must fulfill utilitarian goals, must fulfill utilitarian goals, must be a warrior for the truth.
Poetry can be original, intellectual, but not detached from the world.
Row = thought + figure.
The meaning must still be able to appear in a specific rhetorical figure, the construction of records, the brief of thought. These include:
YT:https://www.youtube.com/watch?v=8OLqKjaz6l4&t=750s
...

(more)

Comments (0) | Download latest version | Report

Version history

Version Publish Date Changes
1.0.0 2017-04-06 14:53:16 First public release Download